Diary

australia

posted on 25 Nov 2007 17:20 by yurijz in Diary

อัพเพื่องานเรยนะเว่ยเพชร - -"

 

ลักษณะภูมิศาสตร์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
 
(1) ขนาด ที่ตั้ง และอาณาเขต
 
 
     ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์
ทวีปออสเตรเลียได้รับสมญานามว่า ทวีปเกาะ
ส่วนหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอื่น ๆ ต่อเนื่องไปถึงทวีปแอนตาร์กติก เรียกว่า โอเชียเนีย หมายถึง เกาะและหมู่เกาะในภาคกลางและภาคใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก รวม
ทั้งหมู่เกาะไมโครนีเซีย เมลานีเซีย โปลีนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะมลายู

  ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก   มีพื้นที่ 7.6 ล้าน ตร.กม. มีประชากร
17.5 ล้านคน ที่ตั้งของทวีปออสเตรเลียอยู่ในซีกโลกใต้ทั้งหมด ตั้งแต่ละติจูดที่ 10 องศา 41 ลิบดาใต้   ถึง 43 องศา 39 ลิบดาใต้ และลองจิจูด 113 องศา 9 ลิบดาตะวัน-
ออก ถึง 153 องศา 39 ลิบดาตะวันออก
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

ติดกับ

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในมหาสมุทรแปซิฟิกจุดเหนือสุดของ
ทวีปอยู่ที่แหลมยอร์กมีช่องแคบทอร์เรสกั้นจากเกาะนิวกินี

ทิศตะวันออก

ติดกับ

ทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟิก จุดด้านตะวันออกสุดอยู่ที่แหลมไบรอน
ทิศใต้

ติดกับ

มหาสมุทรอินเดียจุดใต้สุดอยู่ที่แหลมวิลสันมีช่องแคบบาสส์
กั้นจากเกาะ
แทสมาเนีย
ทิศตะวันตก

ติดกับ

มหาสมุทรอินเดียจุดตะวันตก
สุดอยู่ที่แหลมสตีฟ

 

ภูมิภาคและประเทศต่างๆของทวีปออสเตรเลีย

1. ออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
2. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะเซโลมอน ฟิจิ วานูอาตู
คิริบาส ซามัวตะวันตก ตองกา ตูวาลู นาอูรู ไมโครนีเซีย

 
 
(2) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
 
 
    มีเขตที่สูงทางด้านตะวันออก มีฝนตกชุกที่สุดของทวีป มีเทือกเขาเกรตดิไวดิง อยู่ทาง
ด้าน ตะวันออก    มีลักษณะเป็นสันปันน้ำที่แบ่งฝนที่ตกลงให้ไหลสู่ลำธาร เขตที่ราบต่ำตอน
กลาง   พื้นที่ราบเรียบ   มีลำน้ำหลายสายไหลมาอยู่บริเวณนี้     และเขตที่ราบสูงทางด้าน
ตะวันตก  ตอนกลางของเขตนี้เป็นทะเลทราย บริเวณทางใต้ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช้เป็นเขตปศุสัตว์และเพาะปลูก

 
 
(3) ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
 
 
     ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศต่างๆ กัน คือ  ตั้งอยู่อยู่ในโซนร้อนใต้
และ อบอุ่นใต้     มีลมประจำพัดผ่าน   ลักษณะภูมิประเทศ และมีกระแสน้ำอุ่นและกระแส
น้ำเย็นไหลผ่าน ซึ่งมี ภูมิอากาศ 6 เขตแตกต่างกันไป ตั้งแต่เขตร้อน อบอุ่น และเขตหนาว

 
 
(4) สภาพทางสังคม เชื้อชาติ เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ประชากร
 เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของออสเตรเลีย ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นพวกผิวดำเรียก อะบอริจินส์ เป็นพวกที่อพยพมาจากหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันตกปัจจุบันมีชาวผิวขาว ซึ่งส่วนใหญเป็นชาวอังกฤษอาศัยอยู่จำนวนมากรัฐบาลได้จัด
ที่อยู่ในเขตนอร์ทเทิร์นเทริทอรี่ รัฐควีนสแลนด์ และรัฐออสเตรเลียตะวันตก พวกผิวเหลือง
เป็นพวกที่อพยพมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ ชาวจีน ญี่ปุ่น พวกผิวขาวส่วนใหญ่
่เป็นพวกที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษ มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  คือปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ การประมง และอุตสาหกรรม

 
  การกระจายประชากร
รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายสงวนพื้นที่ไว้สำหรับชาวผิวขาวคือนโยบายออสเตรเลียขาว
กีดกันผิวโดยจำกัดจำนวนคนสีผิ้วอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวเข้าไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียบริเวณ
ที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่มีประชากรเบาบาง
ได้แก่ ตอนกลางของทวีป ภาคเหนือ และภาคตะวันตก

 
  ศาสนา
ชาวออสเตรเลียนับถือศาสนาคริสต์หลายนิกาย ได้แก่ แองกลิกัน โรมันคาทอลิก โปรแตสแตนส์ ภาษาที่ใช้มาก คือภาษาอังกฤษ

 
  การปกครอง
การแบ่งแยกทางการเมือง ออสเตรเลียมีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ
ประกอบด้วยรัฐต่างๆรวม 6 รัฐและดินแดนอิสระที่ไม่ขึ้นกับรัฐใดๆอีก 2 แห่ง คือ
1. รัฐนิวเซาท์เวล เมืองหลวง ซิดนีย์
2. รัฐวิกตอเรีย เมืองหลวง เมลเบิร์น
3. รัฐควีนสแลนด์ เมืองหลวง บริสเบรน
4. รัฐออสเตรเลียใต้ เมืองหลวง แอเดเลด
5. รัฐออสเตรเลียตะวันตก เมืองหลวง เพิร์ธ
6. รัฐแทสเมเนีย เมืองหลวง โฮบาร์ต
ดินแดนอิสระ 2 บริเวณ ได้แก่ - นอร์ทเทิร์นแทริทอรี เมืองหลวง ดาร์วิน
- ออสเตรเลีย แคปิตอลเทริทอรี เมืองหลวง แคนเบอร์รา
ออสเตรเลียเป็นประเทศเอกราชในเครือจักรภพอังกฤษ มีพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 เป็น
พระราชินีและเป็นประมุขของประเทศ มีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์

จัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบ สหพันธรัฐ
การปกครองของออสเตรเลียเป็นแบบรัฐบาลรวม คือ มีรัฐบาล 2 ระดับ ได้แก่
- รัฐบาลกลาง
- รัฐบาลของรัฐภูมิประเทศ

ที่ตั้ง : อยู่ซีกโลกใต้ ละติจูด 10 องศา 41 ลิปดาใต้ ถึง 43 องศา 39 ลิปดาใต้
       ลองติจูด 113องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง 153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก
ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย
ขนาด : 7,686,848 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ : มี 3 เขต ดังนี้
1. ที่สูงภาคตะวันออก เป็นภูเขาวางตัวขนานชายฝั่งตะวันออกชื่อว่าเกรตดิไวดิง ยอดเขาชื่อคอสซิอัสโก เทือกเขานี้เป็นแหล่งกำเนิดของ แม่น้ำเมอร์รีย์ - ดาร์ลิง
2. เขตที่ราบภาคกลาง คือพื้นที่ตั้งแต่ บริเวณอ่าวคาร์เปนตาเรียลงมาถึงเกรตออสเตรเลียนไบต์ มี 4 บริเวณ คือ
  • ที่ราบรอบอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง มีอีกชื่อว่า"ที่ราบนัลลาบอร์"ซึ่งแปลว่าไม่มีต้นไม้อยู่
  • ที่ราบลุ่มแม่น้ำเมอร์รีย์ดาร์ลิง เป็นแม่น้ำ 2 สาย ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเมอร์รีย์ ลงสู่อ่าว
    เอนเคาน์เตอร์
  • ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ รอบๆทะเลสาบแอร์เป็นทะเลทรายเช่นซิมป์สัน สจ๊วต
  • ที่ราบรอบอ่าวคาร์เปนตาเรีย เป็นที่ราบรอบชายฝั่งทางเหนือมีลักษณะลาดลงสู่ทะเล
3. เขตที่สูงภาคตะวันตก ชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่สูงลาดลงมาภายในทวีป เป็นเทือกเขามากและมีทะเลทรายหลายแห่ง

ภูมิอากาศ

มีด้วยกัน 7 เขต ดังนี้
1. ร้อนชื้นชายฝั่งทะเล อยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิสูง ฝนตกชุก พืชพรรณเป็นป่าไม้เขตร้อน
2. ทุ่งหญ้าสะวันนา ชายฝั่งตอนเหนือของทวีป มีอุณหภูมิสูง ฝนตกปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อน
3. ทะเลทราย อยู่ในพื้นที่ตอนกลางและภาคตะวันตกของทวีป ฝนตกน้อย อุณหภูมิสูง
4. กึ่งทะเลทราย รอบๆทะเลทราย พืชเป็นทุ่งหญ้าสั้น
5. เมดิเตอร์เรเนียน อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปและฝั่งตะวันออกของอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ อากาศอบอุ่นและฝนตกในฤดูหนาว
6. ชื้นกึ่งร้อน อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป อากาศอบอุ่นและมีฝนตก พืชพรรณเป็นป่าไม้ผลัดใบในเขตอบอุ่น
7. อบอุ่นค่อนข้างหนาว บริเวณเกาะแทสเมเนีย ฝนตกชุก อากาศหนาวกว่าเขตอื่น

เชื้อชาติ

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว ซึ่งมีเชื้